Zemission + Azelio

Utsläppen av metangas är ett allvarligt klimathot och en stor del kommer från världens många soptippar och reningsverk. Tillsammans med svenska Azelio tar Zemission fram en stabil och driftsäker förbränningslösning som förvandlar deponigas av låg kvalitet till klimatsmart, ren el. 

Varje år läggs miljontals ton avfall och avloppsslam på deponier bara i Europa, och många länder saknar system för en effektiv och miljövänlig hantering för energiåtervinning. När organiskt avfall bryts ner i syrefattiga miljöer bildas miljöfarlig deponigas som mestadels består av metan. För att minska utsläppen facklar man bort deponigasen innan den når ut i atmosfären, men på många håll gör man ingenting alls.

Miljöfarlig metangas blir ren el

Under flera års tid har det svenska cleantech-företaget Azelio tillverkat en elgenerator som omvandlar deponigas till klimatsmart el. Lösningen har en enorm potential – problemet med metangasutsläpp är globalt och i takt med att lagkraven skärps måste varje enskilt land hitta en hållbar lösning. 

Zemission sänker kostnaderna och ger en stabil förbrännning

Att elda deponigas är tyvärr inte helt problemfritt. Gasens låga och ojämna kvalitet ger en instabil förbränning som leder till att gasflamman regelbundet slocknar och såväl drifts- som servicekostnader blir höga. Genom att addera Zemission till processen löser vi problemen. Zemission ger en robust förbränning, vilket ökar effektiviteten och minskar kostnaderna.